แนะนำการใช้งาน

1.แนะนำระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
2.การลงทะเบียนผู้ใช้งาน และการยืนยันตัวตน
3.การจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
4.การจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว)