กฎหมาย / แนะนำการใช้งาน

กฎหมาย/กฎระเบียบ

Info-graphic

คู่มือแนะนำการจดทะเบียน

วีดีโอแนะนำ (กรณีผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียน)

คู่มือแนะนำการจดทะเบียน สื่อการสอน
แบบง่าย แบบปกติ
คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
คู่มือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน
คู่มือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
คู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
คู่มือการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจำกัด
สื่อการสอน
การลงทะเบียนผู้ใช้งานยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-KYC)
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (กรณีใช้ Username&Password)
การยื่นคำขอจดทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะผู้สร้างคำขอ)
การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/download ไฟล์หนังสือรับรอง