แนะนำการใช้งาน

 หมายเหตุ ไอคอน นั้นคือ vdo แนะนำการใช้งานระบบ
คู่มือแนะนำการจดทะเบียน สื่อการสอน
แบบง่าย แบบปกติ
ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัทพร้อมกัน (ภายในวันเดียว)
ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิ
ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนแปรสภาพจากห้างหุ้นส่วนเป็นบริษัทจํากัด
ดาวน์โหลดคู่มือการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน
สื่อการสอน
วีดีโอแนะนำ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
วีดีโอแนะนำ การยื่นคำขอจดทะเบียน และ ชำระค่าธรรมเนียม (เฉพาะผู้สร้างคำขอ)
วีดีโอแนะนำ การพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน/ดาวน์โหลดไฟล์หนังสือรับรอง