การเข้าสู่ระบบโดยบุคคล     คือ การล็อคอินโดยใช้ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ซึ่งได้รับจากการยืนยันตัวตนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) เพื่อดำเนินการจดทะเบียนนิติบุคคล เช่น จดทะเบียนจัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก/เสร็จชำระบัญชี และยื่นคำขอแก้ไขรายการอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-mail ของนิติบุคคล การเข้าสู่ระบบโดยนิติบุคคล     การล็อคอินโดยใช้ รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของนิติบุคคล ซึ่งได้รับจากการจดทะเบียนจัดตั้ง และระบบการยื่นงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขรายการอื่น ๆ ที่ไม่ต้องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงรายการ เช่น ขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูล e-mail ของนิติบุคคล