1
ข้อตกลงและเงื่อนไข
2
เลือกรายการ
3
บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนผู้ใช้งาน
4
ยืนยันการส่งข้อมูล

ข้อตกลงและเงื่อนไข

หนังสือข้อตกลงและเงื่อนไขในการขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)
และการใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e‐Registration)
ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ข้าพเจ้าผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) สำหรับการใช้งานระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e‐Registration) โดยตกลงและยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ทุกประการ ข้อ 1 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า"ผู้ให้บริการ" กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e‐Registration) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ใช้บริการ" ข้อ 2 ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ และผู้ใช้บริการตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิการใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว ข้อ 3 เมื่อผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้บริการดำเนินการยืนยันตัวผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ได้แก่ (1 ) ยืนยันตัวตนต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ กรณีเป็นชาวต่างชาติให้แสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวที่ออกโดยส่วนราชการไทยที่ยังไม่หมดอายุ (2 ) ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Know Your Customer : e-KYC) เฉพาะกรณีเป็นบุคคลสัญชาติไทย โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานเท่านั้น (3 ) ยืนยันตัวตนโดยใช้ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับจากผู้ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (;Certification Authority : CA ) (4 ) มอบอำนาจให้บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทยเป็นผู้ดำเนินการยื่นเอกสารยืนยันตัวตนแทน โดยสั่งพิมพ์ (Print out) คำขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อทำการลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ ผู้รับมอบอำนาจ และพยานอย่างน้อยหนึ่งคนแล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ กรณีผู้ใช้บริการสมัครเป็นผู้แทน จะไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านช่องทางตาม (4 ) ได้ทั้งนี้ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการยืนยันการเปิดใช้งาน (Activate User) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail ) โดยผู้ใช้บริการสามารถเปิดใช้งาน (Activate ) บัญชีชื่อผู้ใช้ที่ได้รับภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อไป ข้อ 4 ผู้ใช้บริการต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ข้อ 5 ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจดีว่า การสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยการใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วยตนเอง และใช้ร่วมกับรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) ข้อ 6 ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่าชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ใช้บริการล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่น ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องดำเนินทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยทันทีผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Registration) ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย ข้อ 7 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน(Username & Password) ในระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนและผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ข้อ 8 ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการหรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงฉบับนี้ ข้อ 9 ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้ ข้อ 10 ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ข้อ 11 ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) หรือช่องทางอื่นใดที่จะมีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น ข้อ 12 ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งและผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขดังกล่าว ข้อ 13 การใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ใช้บริการที่เป็นผู้แทนซึ่งกระทำแทนห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในการกรอกข้อมูลคำขอจดทะเบียน ยื่นคำขอจดทะเบียน ปฏิบัติตามคำสั่งนายทะเบียน ชำระค่าธรรมเนียมและรับเอกสารหลังการจดทะเบียน ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ประกอบการ รวมถึงรับรองว่าได้มีการแสดงตัวเพื่อลงลายมือชื่อของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว 14. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง 15. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล/ประกาศความเป็นส่วนตัว คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม
 ข้าพเจ้ายอมรับ และได้อ่านข้อความในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้เข้าใจโดยละเอียดแล้ว


กลับหน้าหลัก